Tiedonpuu ry

Etusivu
Lehdet
Luettelo

Lehti 1/2004

UUSIA KUNTOUTUSMENETELMIÄ OPPIMISVAIKEUKSIIN
Suunnittelija Seija Mahlberg, Opeko


Ajattelu ja oppiminen ovat riippuvaisia kahdesta eri tekijästä; ensimmäinen on geneettinen, luonnollinen kyvykkyys ja toinen osatekijä muodostuu kokemus-pohjaisista, opituista havaitsemisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun prosesseista.
Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan ajattelun ja oppimisen taitoihin voidaan vaikuttaa hyvin laadituilla täsmäohjelmilla, joilla voidaan tehostaa oppimista ja korjata puutteita oppijan opiskelutaidoissa. Näiden harjoitusohjelmien teoria-tausta pohjautuu neurokognitiiviseen oppimiskäsitykseen.

Kognitiivisten prosessien riittämätön harjoitus johtaa epäonnistumiseen oppimisessa ja näyttää toisinaan jopa kätkevän oppijan luontaisen lahjakkuuden. Heikosti prosessoivat oppilaat eivät menesty opinnoissaan.

Tutkimusten mukaan Suomessa peruskoulunsa päättäneistä aikuisista noin 15 prosenttia lukee ja kirjoittaa niin puutteellisesti, että siitä on haittaa joka päiväisessä elämässä. Vielä suurempi väestönosa aikuisista kärsii aikoinaan diagnosoimatta jääneistä oppimisen ongelmista, joihin ei aiemmin ollut edes korjaamiskeinoja.

Inhimillistä tiedon prosessointia voidaan nykytiedon mukaan huomattavasti kehittää. Tehokas ihmisen ajattelutoiminnan rakenteisiin saakka vaikuttava ohjaus tapahtuu hyvin suunnitellun harjoitusohjelman pohjalta ohjaajan ja oppijan välisessä intensiivisessä vuorovaikutuksessa.

Ohjaavassa opetuksessa sekä oppilas että opettaja ovat aktiivisessa vuoro-vaikutuksessa keskenään. Opettaja tukee ja ohjaa oppijaa ratkaisemaan ongelmia. Ohjaava opettaja auttaa oppijaa luomaan sellaisia oppimista selittäviä sääntöjä ja strategioita, joiden avulla oppija voi jäsentää havaintojaan ja soveltaa taitojaan myös muihin tilanteisiin.

Kognitiivisten taitojen harjoitusohjelmien yhdistäminen kuntoutuksen ja koulutuksen eri ohjelmiin tehostaa olennaisesti oppimista ja lyhentää kuntoutukseen tai koulutukseen käytettävää aikaa.

Opetuksen keskeinen tehtävä olisikin ensisijaisesti ohjata oppijan tiedon prosessointitapoja ja vaikuttaa siihen, miten oppija havainnoi ympäristöään, kokoaa ja käsittelee tietoja sekä suunnittelee toimintaansa.

Tärkeintä on opettaa oppijalle kognitiiviset toiminnot. Oppisisällöt sinällään ovat vain apu kognitiivisten toimintojen opettamiseen. Eri aineiden sisältöjen totuusarvokin muuttuu kovin nopeasti. Opiskelijan onkin opittava myös arvioimaan uuden tiedon relevanssia aikaisemman tietovarastonsa varassa.

Tiedonkäsittelyn eli kognitiivisten taitojen harjoitusohjelmia ovat mm. pienille lapsille tarkoitettu Bright Start -ohjelma (H.C. Haywood) sekä 8 -vuotiaista aikuisiin soveltuva Instrumental Enrichment -ohjelma (R. Feuerstein).

Uusia täsmäohjelmia kehitellään kokeiltavaksi:

Hyvänlaatuinen asentohuimaus lukivaikeuden taustalla

Lukemis- ja kirjoittamisongelmien takana saattaa piillä hyvänlaatuinen, lieväkin asentohuimaus. Kun se hoidetaan pois lukunopeus voi kasvaa jopa puolella. Dosentti Tapani Rahko Tampereen yliopistollisesta sairaalasta esittää erääksi lukihäiriön taustatekijäksi hyvänlaatuista asentohuimausta, joka sopii hyvin visuaaliseen teoriaan.

Asentohuimauksen ajatellaan johtuvan tasapainoelimen nesteessä olevista kiteistä (otokoniat), jotka ärsyttävät aistinsolujen värekarvoja.
Hoidossa korvan kaarikäytävien nesteessä vapaasti liikkuvat kidehiukkaset yritetään liikesarjojen avulla saada siirtymään sellaiseen tasapainoelimen sellaiseen osaan, jossa hiukkaset eivät aiheuta oireita. Hoidon tuloksena silmien häiriöliikkeet jäävät pois, jolloin näkeminen ja havainnoiminen helpottuvat ja lukunopeus lisääntyy.

Rahkon mukaan viitteitä asentohuimauksesta antavat muun muassa seuraavat seikat. Hitaasti lukemaan oppivan kannattaa miettiä, onko hänellä ollut korkean tai ahtaan paikan kammoa, torikammoa, lentopelkoa, paniikki-häiriöitä, eikö hän lapsena halunnut kiipeillä puissa tai pitänyt karuselleista tai keinumisesta, tuottivatko pallopelit vaikeuksia, onko hänellä esiintynyt lapsena tai nykyään autopahoinvointia ja onko hänellä tanssiessa vaikea pyöriä joka suuntaan. Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito on yksin-kertaista, mutta se vaatii tarkan testauksen.

Opetusalan koulutuskeskus Heinolassa avaa syksyllä Onnistuvan oppimisen keskuksen, jossa on mahdollisuus saada oppimisvaikeuksiin liittyvää tutkimustietoa, ohjausta ja konsultointia sekä oppimateriaaleja, jotka pohjautuvat neurokognitiiviseen oppimiskäsitykseen.


EdellinenLehti 1/2004 Seuraava